Errors comuns en alemany. Quins són?

Quins són els errors més comuns en alemany?

Primer de tot he de dir que aquesta llista és totalment personal i parla des de la meva experiència com a docent d’alemany. També cal comentar que aquest post va dirigit a aquells estudiants que coneguin una mica l’idioma.

Quan un comença a aprendre un idioma és molt fàcil, comú i positiu!! fer errors. Aquests errors es poden donar per diferents raons, entre elles pot ser que no haguem entès ben bé com funciona la gramàtica o com s’escriu la paraula, però una altra raó és perquè ens sortim de la zona de comfort i provem coses noves que suposen nous reptes.

 

  • El primer error que he vist és l’ordre de la frase, un punt important a l’hora d’assolir cert nivell però no necessari per fer-se entendre. La frase en alemany té una estructura bastant fixa, com em vist a altres posts. Més o menys seria la següent (hi falten opcions):

1) Subjecte + verb + complements: Ich arbeite um 16

2) Complements + VERB + subjecte: Um 16 arbeite ich

 

  • El segon error que m’he trobat és que molts alumnes s’han acostumat a fer servir DASS a les frases de relatiu. La diferència és que en una frase de DASS(2) la informació que vull donar va cap a la dreta, però en una frase de relatiu(1) vull comentar alguna cosa anterior, es a dir, va cap a l’esquerra.

1) Der Junge, dass der….

2) Ich glaube, dass…

 

  • Un tercer error és confondre el SEIN(1) i el HABEN(2) quan fem frases en perfekt. Recordem d’altres posts que el SEIN és per a moviment i canvis d’estat i HABEN és per a la resta.

1) Ich habe bin ins Kino gegangen.

2) Ich habe ein Haus gekauft.

 

  • I per últim, un error comú és no fer inversió amb les paraules que en porten com WEIL, OBWOHL(1)..i fer-ne quan no cal, com amb ODER, ABER, UND(2)…Aquí uns exemples sobre les dues opcions:

 

1) Ich komme nicht, weil ich arbeite in der Firma arbeite.

2) Er ist ein guter Freund und ist er ist ein guter Mensch.

 

Esperem que us hagi servit d’ajuda!! Si en voleu saber més venir a visitar-nos!

 

 

 

 

 

Pronoms relatius en alemany. Com s’utilitzen?

Els pronoms relatius en alemany poden semblar complicats d’entrada, però si us llegiu aquest post veureu que són més senzills del que semblen 🙂 Esperem que el gaudiu!

 

Una de les situacions més típiques en què ens trobem quan comencem a aprendre un idioma és que fem frases curtes i no sabem gaire com les podem enllaçar. A mesura que n’anem aprenent, anem adquirint noves eines per a poder unir-les, i així crear-ne de més llargues i complexes. D’aquesta manera millorem la seva qualitat i també podem expressar-nos millor.

 

Per tal d’aconseguir aquestes frases més complexes, existeixen diferents eines, entre elles els pronoms relatius. Aquest pronoms funcionen de manera molt semblant als nostres i tenen la mateixa finalitat: evitar repetir elements a la frase i poder unir-les.

 

Com ja hem vist en altres posts, l’alemany té 3 gèneres: MASC(der), FEM(die) i NEUTRE(das). A això li em d’afegir 4 possibles declinacions. Tot això junt i barrejat ens dóna moltes opcions, però l’objectiu d’avui no és endinsar-nos en aquest tema, mes bé entendre, a grans trets, com funcionen.

 

Suposem frase 1: Der Hund ist jung (El gos és jove)

Suposem frase 2: Der Hund spielt (el gos juga)

 

Ara volem unir les dues frases i dir: El gos que juga és jove.

 

En alemany hem de tenir en compte tres factors importants en fer una relativa: 1) abans del pronom hi va una coma, d’aquesta manera tanquem la frase anterior. 2) la frase amb el pronom té el verb al final. 3) el pronom ha de coincidir en gènere amb l’antecedent. Ens quedaria una cosa així.

 

Der Hund, der jung ist, spielt.

 

Aquesta eina és molt útil a l’hora de fer millors frases en alemany i donar-li un punt de qualitat. Però tenint en compte els tres punts comentats anteriorment: 1) coma 2) verb al final 3) gènere.

 

Esperem que us hagi estat útil J

L’ALEMANY EN TRES REPTES.

 

Us heu plantejat aprendre alemany, però us sembla una llengua impossible? Avui us plantegem tres reptes que heu de conèixer per estar ben preparats a l’hora d’afrontar-vos-hi!

 

Per començar he de dir que aquesta llista és totalment personal i que es basa 100% en la meva experiència amb l’idioma. Les dificultats depenen molt dels idiomes, de les persones i de les facilitats de cadascuna.

Dit això, crec que la PRIMERA de les dificultats és l’ordre de la frase. Aquest és un tema que he esmenat en altres posts i que segur en sou conscients. Les frases en alemany segueixen un ordre diferent al nostre, però tot i així són fàcils de dominar una vegada entens com s’organitzen. És un dels punts que requereix més feina i més esforç, però a la vegada és el que dóna més qualitat a la frase.

LA SEGONA seria les declinacions. L’alemany es declina i fer-ho correctament requereix de molta pràctica i molta dedicació. No és ni de bon tros impossible, però especialment durant la comunicació oral és quan la declinació correcta és més difícil, ja que s’han de tenir en compte diferents factors, com per exemple la funció sintàctica de la paraula en l’oració, que a vegades resulta complicat de fer mentre parlem.

El TERCER punt seria el vocabulari. Aprendre paraules noves sempre suposa un repte, però si són en alemany, aquest repte es veu incrementat. El problema fonamental és que les paraules alemanyes estan molt allunyades de les nostres, i això implica que podem fer poques o cap comparativa per poder ajudar-nos. D’altra banda, com ja hem comentat en algun altre post, moltes de les paraules alemanyes que semblen llargues i impossibles de memoritzar, solen estar compostes de d’altres mots, cosa que en facilita l’aprenentatge i fa que hi podem atribuir una formació lògica.

 

Està clar que l’alemany presenta altres característiques que aquesta llista no inclou, però aquests tres representen en gran mesura els reptes fonamentals a tenir en compte si voleu assolir-ne un bon nivell.

El passat en alemany: hi he anat o hi vaig anar?

L’alemany té dos tipus de passat; per una banda tindríem el passat que equivaldria al nostre “hi vaig anar”, i un temps perfecte que seria “hi he anat”. Aquest dos temps es diuen Präteritum i Perfekt. El Präteritum seria el nostre “hi vaig anar” o en anglès “went” i el Perfekt seria “hi he anat” o “have gone”.

Els dos temps tenen un significat semblant, tot i que hi ha diferències. És important tenir en compte que en parlar es fa servir molt més el Perfekt, encara que hi ha excepcions. Per altra banda, quan estem escrivint és molt més comú fer servir el Präteritum, tot i que igualment hi ha excepcions.

Com és el cas de molts aspectes lingüístics, confondre els dos temps no provocarà una ruptura espai-temps del teixit universal i farà que Hitler torni a la vida. Com a molt, el que pot passar és que sonem com Goethe. Res greu (la segona). És més, els propis alemanys els barregen en moltes ocasions i no passa res.

En canvi, un aspecte realment important a tenir en compte en parlar és com formem el Perfekt. En alemany “ hi he anat” i “he menjat” són diferents. Aquells verbs que indiquin desplaçament (anar, venir, entrar, sortir…) o canvi d’estat (esdevenir, morir, néixer…) aniran acompanyats de l’auxiliar SER (SEIN) i la resta de verbs aniran amb l’auxiliar HAVER (HABEN).

Llavors, si hem de dir “he menjat” direm “he menjat” (ich habe gegessen) però si volem dir “hi he anat” direm “hi sóc anat” (ich bin gegangen).

Expressions idiomàtiques en alemany

Fa unes setmanes us vam parlar de les expressions figées en francès. Doncs bé, ara és el torn de les expressions idiomàtiques en alemany i, d’igual manera que en la nostra entrada prèvia, ens centrarem en aquelles expressions que continguin parts del cos, com die Augen (els ulls), die Hand (la mà); das Herz (el cor); der Fuβ (el peu), die Haare (els cabells), die Haut (la pell) i der Arm (el braç). Recordeu que aquest tipus de construccions no es poden prendre al peu de la lletra i que tenen un sentit figurat!

Començant per la mà, tenim l’expressió etwas auf der Hand liegen, que es fa servir quan alguna cosa cau pel seu propi pes i és molt òbvia. Pel que fa al cor, etwas auf dem Herzen haben vol dir tenir alguna cosa al cap, estar pensant alguna cosa;  beide Augen zudrücken, referida als ulls, seria l’expressió alemanya de ‘fer la vista grossa’.

D’altra banda, amb les mans i els peus tenim weder Hand noch Fuβ haben (no tenir ni cap ni peus) i també auf eigenen Füβen stehen (ser independent). Les paraules grauen Haare a la construcció sich keine grauen Haare über etwas wachsen lassen fan referència als cabells blancs amb el sentit de no deixar que res ens preocupi més del compte. Quant a la pell (die Haut), nicht in jemandes Haut stecken wollen ens remet al nostre ‘no voler estar en la pell d’algú’.

Per últim, els parlants de l’alemany no es refereixen al ‘pèl’ quan volen dir ‘prendre el pèl a algú’, sinó al braç (jemanden auf den Arm nehmen); d’igual manera, a jemandem unter die Arme greifen (donar un cop de mà), ells utilitzen el braç, en lloc de la mà, per expressar la idea d’ajudar algú.

A continuació us deixem algunes expressions idiomàtiques més, i les haureu de relacionar amb el seu significat. Creieu que són fàcils d’endevinar? I vosaltres, en coneixeu d’altres amb parts del cos diferents?

sich etwas zu Herzen nehmen                                       Viure amb tot tipus de comoditats

auf groβem Fuβ leben                                                   Fer-se càrrec d’alguna cosa

etwas in die Hand nehmen                                             Prendre a pit una cosa

Les preposicions en alemany i els casos

Aquesta setmana ens tornem a centrar en l’alemany, per intentar fer una mica més accessibles algunes qüestions que us poden resultar conflictives sobre l’ús de les preposicions en aquesta llengua.

Ja sabem que, en alemany, a més d’haver de tenir en compte aspectes com la posició del verb (tema que vam tractar a l’anterior entrada) o el gènere dels substantius, també cal tenir present la funció sintàctica que fan els diversos elements que formen la frase per poder declinar-los correctament; així, el complement directe de l’oració apareix en acusatiu, mentre que el complement indirecte apareix en datiu. No obstant això, i independentment de la seva funció sintàctica, existeixen algunes preposicions que regeixen un cas determinat; avui ens centrarem en les d’acusatiu i les de datiu.

En primer lloc, són comunes i variades les preposicions que van seguides de l’acusatiu; a l’oració Er macht nichts ohne den Wagen (Ell no fa res sense el cotxe),  hi trobem la preposició ohne (sense), que forma part d’aquest grup juntament amb d’altres com für (per a), gegen (contra), o dürch (a través de).

D’altra banda, mit (amb), von i aus (de –referit a la procedència–), bei (a/ a prop de), zu (cap a/ a) van seguits de datiu, com a la següent oració: Ich gehe ins Kino nach dem Unterricht (Vaig al cinema després de classe).

Per últim, penseu que, a banda de les preposicions que regeixen un únic cas, d’altres com auf (a/sobre) , zwischen (entre), hinter (darrere), in (a), neben (al costat de/a prop de), über (sobre/per), etc. poden aparèixer acompanyades tant d’acusatiu com de datiu amb un sentit diferent, ja sigui indicant un moviment d’un lloc a un altre (en acusatiu) o bé un estat (en datiu). Als exemples Legen Sie das Buch auf den Tisch / Das Buch liegt auf dem Tisch, el primer implica el moviment de deixar el llibre sobre la taula, mentre que el segon ens descriu simplement la posició del llibre, que es troba sobre la taula.

A continuació, podeu fer una mica de pràctica escollint el cas que correspongui als buits de les següents oracions, segons les preposicions que els precedeixin. I vosaltres, en sabeu d’altres? Quines?

  • Ich fahre mit ________ Bus.
  • Ich habe ein Geschenk für _______.
  • Ich habe durch ________ Nacht gearbeitet.
  • Peter arbeitet bei ________ großen Firma.

 

 

 

Reducció de preus en els cursos d’idiomes

Hem baixat els preus dels nostres cursos d’idiomes: aprèn anglès, francès, italià, alemany, xinès o rus a un preu econòmic.

A l’Acadèmia volem que els nostres cursos tant d’adults com de nens i adolescents estiguin a l’abast de tots els pressupostos i totes aquelles persones que vulguin estudiar idiomes amb nosaltres. Per això hem abaixat els nostres preus pel curs acadèmic 2013-2014. No deixeu passar aquesta oportunitat!

Si voleu conèixer la nostra reducció de tarifes, us en podeu informar a la Secretaria del centre -estem al carrer Lleó, 11-13, 2n 3a de Badalona–  o als nostres telèfons 697 650 442 o  93 384 48 95. També ens podeu enviar un mail a través del formulari de la web.

Recordeu que tenim places limitades. Si voleu assegurar-vos una plaça al nostre centre, tant de cara als cursos intensius com al proper curs, ja teniu l’oportunitat de fer-ho. A causa del nombre limitat de places de què disposem, a l’Acadèmia hem obert el període de reserva de plaça perquè no us quedeu sense l’oportunitat de continuar el vostre aprenentatge (si sou antics alumnes) o de començar-lo amb nosaltres (si sou nous alumnes).

Per tal d’assegurar-vos la plaça abans de l’inici del curs, haureu d’abonar 60 € (en el cas dels cursos intensius), o bé la meitat de la quota corresponent al mes de setembre (en el cas del curs acadèmic 2013-2014), que després es descomptaran de l’import total.

A més recordeu que si feu més d’un idioma amb nosaltres, obtindreu un 5% de descompte en la vostra matrícula. Si veniu en família, gaudireu d’un 10% de descompte en les quotes dels membres de la mateixa família i només haureu de pagar una matrícula per nucli familiar.

En cas de no saber en quin nivell us trobeu es farà una prova sense cap cost ni compromís.