Les preposicions en alemany i els casos

Aquesta setmana ens tornem a centrar en l’alemany, per intentar fer una mica més accessibles algunes qüestions que us poden resultar conflictives sobre l’ús de les preposicions en aquesta llengua.

Ja sabem que, en alemany, a més d’haver de tenir en compte aspectes com la posició del verb (tema que vam tractar a l’anterior entrada) o el gènere dels substantius, també cal tenir present la funció sintàctica que fan els diversos elements que formen la frase per poder declinar-los correctament; així, el complement directe de l’oració apareix en acusatiu, mentre que el complement indirecte apareix en datiu. No obstant això, i independentment de la seva funció sintàctica, existeixen algunes preposicions que regeixen un cas determinat; avui ens centrarem en les d’acusatiu i les de datiu.

En primer lloc, són comunes i variades les preposicions que van seguides de l’acusatiu; a l’oració Er macht nichts ohne den Wagen (Ell no fa res sense el cotxe),  hi trobem la preposició ohne (sense), que forma part d’aquest grup juntament amb d’altres com für (per a), gegen (contra), o dürch (a través de).

D’altra banda, mit (amb), von i aus (de –referit a la procedència–), bei (a/ a prop de), zu (cap a/ a) van seguits de datiu, com a la següent oració: Ich gehe ins Kino nach dem Unterricht (Vaig al cinema després de classe).

Per últim, penseu que, a banda de les preposicions que regeixen un únic cas, d’altres com auf (a/sobre) , zwischen (entre), hinter (darrere), in (a), neben (al costat de/a prop de), über (sobre/per), etc. poden aparèixer acompanyades tant d’acusatiu com de datiu amb un sentit diferent, ja sigui indicant un moviment d’un lloc a un altre (en acusatiu) o bé un estat (en datiu). Als exemples Legen Sie das Buch auf den Tisch / Das Buch liegt auf dem Tisch, el primer implica el moviment de deixar el llibre sobre la taula, mentre que el segon ens descriu simplement la posició del llibre, que es troba sobre la taula.

A continuació, podeu fer una mica de pràctica escollint el cas que correspongui als buits de les següents oracions, segons les preposicions que els precedeixin. I vosaltres, en sabeu d’altres? Quines?

  • Ich fahre mit ________ Bus.
  • Ich habe ein Geschenk für _______.
  • Ich habe durch ________ Nacht gearbeitet.
  • Peter arbeitet bei ________ großen Firma.